KULIAH PAKAR

Prof. Dr, Suhartono Taat Putra, dr, MS (UNAIR)
Prof. Dr. Med. H. Rasjid Soeparwata, SpB, SpB(K)V, SpBTKV(K) (RSCM-FK UI)